Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

RESOLUCIÓ de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que regula i concedeix una subvenció directa a la Cambra Oficial d’Alcoi per a donar suport al manteniment de l’estructura de personal i despeses de funcionament d’aquesta corporació.

La Llei 3/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de cambres oficials de comerç, indústria,
serveis i navegació de la Comunitat Valenciana, configura la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria, Serveis i Serveis d’Alcoi com una corporació de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins. L’article 3 de la Llei
3/2015 anteriorment esmentada atribueix a les cambres oficials de comerç, indústria,
serveis i navegació de la Comunitat Valenciana funcions publicoadministratives i de
col·laboració amb l’Administració.

Per al desenvolupament d’aquestes funcions publicoadministratives la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Serveis d’Alcoi necessita una estructura material, tècnica i professional
que assumisca l’impuls, la direcció, l’organització i l’execució de les accions derivades
d’aquestes funcions i dels diferents programes que en col·laboració amb la Generalitat
desenvolupa la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Alcoi.

Considerant el caràcter de corporació de dret públic que no té recursos permanents propis
per al desenvolupament de les seues funcions, és necessari donar estabilitat a la corporació
CSV:NV5DGI3H:1P2LHHIG:17HZR5NH URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=NV5DGI3H:1P2LHHIG:17HZR5NH
amb el suport econòmic de la Generalitat, per a garantir-ne el funcionament adequat i el
desenvolupament de les funcions publicoadministratives que l’ordenament jurídic vigent li
atribueix.


La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Alcoi està compromesa amb el
desenvolupament econòmic i empresarial del seu àmbit d’actuació i és peça fonamental per
al desenvolupament de polítiques públiques de la Generalitat en favor de les empreses.
És voluntat de la Generalitat Valenciana crear un marc estable per al finançament del
funcionament de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Alcoi i consolidar,
d’aquesta manera, la funció consultiva i col·laboradora amb la Generalitat i el
desenvolupament de funcions publicoadministratives en general.


En la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022,
consta, en la secció 11 Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Consum, centre gestor 05, Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i
programa pressupostari 761.10 Ordenació i promoció comercial i artesana, inclou la línia
nominativa distribuïda S0652000 denominada “Funcionament de les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació d’àmbit local” i que té per descripció i finalitat
“Manteniment de l’estructura de personal i despeses de funcionament de les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació d’àmbit local”, que té com una de les
beneficiàries la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Alcoi.


D’acord amb l’article 168.1.A, paràgraf tercer, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es concedeix
una ajuda directa a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Alcoi, mitjançant una
resolució, d’acord amb el que preveu la línia nominativa distribuïda S0652000 denominada
“Funcionament del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
de la Comunitat Valenciana”, que figura en l’annex de transferències corrents del programa
pressupostari 761.10, “Ordenació i promoció comercial i artesana”, de la Llei 8/2021, de 30
de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022.


L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix que els
òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposen l’establiment de
subvencions, hauran de concretar, amb caràcter previ, en un pla estratègic de subvencions
els objectius i efectes que es pretenguen amb la seua aplicació, el termini necessari per a
aconseguir-los, els costos previsibles i les seues fonts de finançament, supeditant-se, en tot
cas, al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. En compliment d’aquesta
norma, per la Resolució de 29 d’abril de 2022, del Conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, s’aprova el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 2022-2024, en el qual es recull
aquesta línia distribuïda, que té com a beneficiàries les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació d’àmbit local: la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis
d’Alcoi i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Orihuela.


De conformitat amb el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, les ajudes que
s’estableixen en la present resolució no contravenen el que disposa l’article 107.1 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea, perquè no falsegen la competència ni
afavoreixen determinades empreses o produccions, ja que són accions al servei de l’interés
públic general, atés que constitueixen funcions de caràcter publicoadministratives, de
conformitat amb el que disposa la Llei 3/2015, de cambres oficials de comerç indústria,
serveis i navegació de la Comunitat Valenciana.


AIxí, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, aprovat pel Decret 175/2020, de 30 d’octubre, del Consell, resol:


Primer. Objecte


D’acord amb la consignació pressupostària prevista en la Llei de pressupostos de la
Generalitat per a l’exercici 2022, la resolució té per objecte regular la concessió
directa d’una subvenció de caràcter nominatiu destinada a donar suport al manteniment de
l’estructura de personal i despeses de funcionament de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Serveis d’Alcoi, que li permeta desenvolupar les funcions publicoadministratives
previstes en l’article 3 de la Llei 3/2015, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació de la Comunitat Valenciana que s’indiquen a continuació:


a) Expedir certificats d’origen i la resta de les certificacions relacionades amb el tràfic
mercantil, nacional i internacional, en els supòsits previstos en la normativa vigent.
b) Recopilar els costums i els usos mercantils, com també les pràctiques i els usos dels
negocis i emetre certificacions quant a la seua existència.
c) Proposar a les administracions públiques totes les reformes o mesures que consideren
necessàries o convenients per al foment del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.
d) Col·laborar en l’elaboració, el desplegament, l’execució i el seguiment dels plans que es
dissenyen per a l’increment de la competitivitat del comerç, la indústria, els serveis i la
navegació.
e) Ser òrgan d’assessorament de les administracions públiques, en els termes que
s’establisquen, per al desplegament del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.
f) Desplegar activitats de suport i estímul al sector exterior, especialment en exportació,
d’acord amb el que s’ha descrit en el Pla de la cambra per a la internacionalització.
g) Participar amb les administracions competents en l’organització de la formació pràctica
en els centres de treball inclosa en els ensenyaments de formació professional,
especialment en la selecció i la validació de centres de treball i empreses, en la designació
i la formació de tutors dels alumnes i en el control i l’avaluació del compliment de la
programació, sense perjudici de les funcions que es puguen atribuir a les organitzacions
empresarials en aquest àmbit.
h) Tramitar els programes públics d’ajudes a les empreses en els termes que s’establisquen
en cada cas, com també gestionar els serveis públics relacionats amb aquestes quan la
seua gestió corresponga a l’Administració.
i) Portar un cens públic de totes les empreses, com també dels seus establiments,
delegacions i agències radicades en la seua demarcació.
j) Col·laborar amb les administracions públiques com a òrgans de suport i assessorament
per a la creació d’empreses i actuar de finestreta única per a la seua constitució, quan
siguen requerides.
k) Col·laborar o promoure amb les administracions públiques la simplificació administrativa
en els procediments per a l’inici i desplegament d’activitats econòmiques i empresarials,
com també la millora de la regulació econòmica empresarial.
l) Impulsar actuacions dirigides a l’increment de la competitivitat de les petites i mitjanes
empreses, i fomentar la innovació i transferència tecnològiques a les empreses.
m) Col·laborar amb les administracions públiques mitjançant la realització d’actuacions
materials per a la comprovació del compliment dels requisits legals i verificació
d’establiments mercantils i industrials, complint amb el que s’ha establit en la normativa
general i sectorial vigent.
n) Impulsar i col·laborar amb les administracions públiques en la implantació de l’economia
digital de les empreses.
Així mateix, també podran ser objecte de finançament amb càrrec a aquesta resolució les
funcions públiques administratives següents:
a) Col·laborar amb les administracions públiques com a òrgans de suport i assessorament
i en totes les actuacions referides a fomentar la cultura de l’emprenedoria, de suport als
emprenedors i a la competitivitat.
CSV:NV5DGI3H:1P2LHHIG:17HZR5NH URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=NV5DGI3H:1P2LHHIG:17HZR5NH
b) Expedir les certificacions i visar i comparar tota mena de documents relacionats amb
l’activitat empresarial que voluntàriament li sol·liciten les empreses.
c) Elaborar les estadístiques, enquestes d’avaluació i estudis que considere necessaris per
a l’exercici de les seues competències.
d) Col·laborar amb l’administració competent informant, si és el cas, en els estudis, treballs
i accions que es realitzen per a la promoció del comerç, la indústria, els serveis i la
navegació.
e) Desenvolupar els treballs d’estudi i assistència tècnica, que per l’administració
competent en matèria de comerç li siguen encomanats.
f) Contribuir a la promoció del turisme en el marc de la cooperació i la col·laboració amb les
administracions públiques competents.
g) Promoure i cooperar en l’organització de fires i exposicions, i estar representades en el
comité organitzador de cada fira comercial oficial, segons el que es disposa en la normativa
corresponent.
h) Col·laborar en els programes de formació establits per centres docent públics o privats i,
si és el cas, per la Generalitat.
i) Col·laborar amb la Generalitat per a facilitar la informació i l’orientació sobre el
procediment d’avaluació i acreditació per al reconeixement de les competències
professionals adquirides per experiència laboral, com també en l’aportació d’instal·lacions i
serveis per a la realització d’algunes fases del procediment, quan les administracions
susdites ho establisquen.
j) Informar dels projectes de normes emanats de la Generalitat que afecten directament els
interessos generals del comerç, la indústria, els serveis o la navegació, en els casos i amb
l’abast que l’ordenament jurídic determine.
k) Desenvolupar activitats de desplegament i estímul a la internacionalització i el comerç
exterior, en col·laboració amb les administracions competents en la matèria.
l) Gestionar els registres públics autonòmics relacionats amb l’activitat econòmica i
empresarial que, si és el cas, li siguen encomanats per la Generalitat.
m) Qualsevol altra funció que la Generalitat, en l’exercici de les seues competències,
considere necessària.

Segon. Entitat beneficiària


L’entitat beneficiària de la subvenció directa és la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Serveis d’Alcoi, amb NIF Q0373002E.
L’entitat ha acreditat que no està incursa en cap prohibició d’acord amb l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per a obtindre la condició d’entitat
beneficiària d’ajuda pública. Igualment, ha acreditat que es troba al corrent en el compliment
de les seues obligacions tributàries autonòmiques i estatals, i davant de la Seguretat Social,
en els termes que estableix el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i que compleix les obligacions que estableix la
normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat funcional, d’acord amb
l’article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen mesures
en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al
foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.

Tercer. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i quantia de la subvenció
De conformitat amb la Llei de pressupostos de la Generalitat, es concedeix una subvenció
directa per import màxim de cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 11.02.05.761.10.4 i línia de subvenció distribuïda S0652000 “Funcionament
de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació d’àmbit local”, del
programa pressupostari 761.10, “Ordenació i promoció comercial i artesana”. L’import total
d’aquesta línia distribuïda és de 100.000,00 euros i en aquesta, la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Serveis d’Alcoi figura com una de les beneficiàries.

Quart. Despeses subvencionables
Es podran finançar despeses amb càrrec a aquesta subvenció des de l’1 de gener de 2022.
Les despeses de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Alcoi que podran ser
ateses amb càrrec a aquesta resolució, sempre que responguen de manera indubtable a
l’objecte d’aquesta, seran les següents:
a) Despeses de personal: retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat Social. Les
retribucions salarials finançades no superaran els imports màxims, per cadascuna de
les persones contractades a jornada completa per a l’exercici 2022, en còmput anual,
de les quanties equivalents a les corresponents al personal al servei de la Generalitat.
b) Aprovisionament i serveis externs: subministraments consumibles, despeses derivades
de l’adquisició de béns que no suposen una inversió, serveis externs per al funcionament,
viatges i estades del personal, serveis professionals, publicitat i promoció, publicacions,
material d’oficina i serveis de telecomunicacions.
c) Despeses de manteniment dels seus centres de treball: lloguers, subministraments
consumibles, manteniment i neteja, assegurances, despeses derivades de la propietat
d’immobles i de la seua comunitat de propietaris.
d) Despeses derivades de serveis externs per a la realització de les accions objecte
d’aquesta resolució, inclosos els d’auditoria per a la revisió del compte justificatiu.
e) Els costos indirectes els imputarà la beneficiària a l’activitat subvencionada en la part
que raonablement corresponga d’acord amb els principis i normes de comptabilitat
generalment admesos.
Els tributs seran despeses subvencionables quan la beneficiària els haja abonats
efectivament.
No serà subvencionable l’IVA satisfet per l’adquisició de béns o serveis, llevat que s’acredite
documentalment que forma part del cost de l’activitat que ha de desenvolupar la
beneficiària, i que no és susceptible de recuperació o compensació. En el supòsit que s’haja
repercutit o compensat parcialment, s’haurà d’aportar documentació acreditativa del
percentatge o la part de l’impost susceptible de ser repercutit o compensat.

Quan l’import de la despesa subvencionable iguale o supere la quantia de 15.000,00 euros
en el supòsit de contractes de subministrament o de serveis, s’hauran de sol·licitar almenys
tres ofertes, amb caràcter previ a la contractació, segons el que disposa l’article 31.3 de la
Llei general de subvencions, llevat que per les especials característiques de les despeses
subvencionables no hi haja en el mercat suficient nombre d’entitats que el presten o
executen, o llevat que la despesa s’haja efectuat amb antelació a aquesta resolució.

Cinqué. Compatibilitat amb altres ajudes

La subvenció prevista en aquesta resolució serà compatible amb qualsevols altres que, per
a la mateixa finalitat i el mateix objecte, puguen concedir altres administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. No obstant
això, l’import de la subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de
l’activitat subvencionada, de conformitat amb l’article 65.3.c del Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre.

L’obtenció sobrevinguda d’altres aportacions o l’existència d’altres fonts de finançament no
previstes per l’entitat beneficiària que, en unió amb l’ajuda concedida per mitjà d’aquesta
resolució, excedisquen el cost de l’activitat subvencionada donarà lloc a la minoració de la
subvenció per a adequar-la al límit expressat i, si és el cas, a exigir el reintegrament de les
quantitats percebudes indegudament amb els interessos corresponents des de la data de
percepció. A aquest efecte, l’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la
Direcció General de Comerç, Artesania i Consum si ha obtingut altres fonts de finançament
en els 15 dies següents al dia en què l’entitat beneficiària tinga notícies de la concessió o
percepció de la font.


Sisé. Compatibilitat amb la política de competència de la UE
Les ajudes atorgades a l’empara de la present resolució no queden subjectes a l’obligació
de notificació o comunicació que estableix l’article 108 del Tractat de funcionament de la
Unió Europea (TFUE), ja que no són constitutives d’ajuda estatal, d’acord amb l’article 107
de l’esmentat tractat, atés que no afecten els intercanvis comercials entre estats membres
ni falsegen la competència.
La causa de no subjecció a la prohibició de l’article 107 del TFUE es troba en el fet que les
ajudes van dirigides al finançament d’activitats d’interés públic general que, dins del marc
d’actuació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Alcoi, no suposen l’exercici
d’una activitat econòmica en el sentit d’oferta de béns i serveis destinada a la consecució
d’un benefici, ni repercuteixen en les activitats econòmiques que puguen realitzar les
destinatàries directes i indirectes de les ajudes. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Serveis d’Alcoi no ingressarà cap compensació de les destinatàries de les actuacions ací
previstes, donat el finançament públic integral d’aquestes.
El finançament previst en aquesta resolució no repercutirà en altres activitats alienes a
aquesta, i es diferenciaran altres ajudes i els costos i ingressos d’aquestes. Considerant les
funcions que legalment s’encomanen a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis
d’Alcoi, i que cobreixen un ampli camp d’actuacions d’interés general, l’entitat beneficiària
es compromet a diferenciar les activitats objecte de la present resolució en la memòria
anual i a reflectir les despeses derivades de l’execució d’aquesta, en una comptabilitat
específica i independent de la principal.

Seté. Òrgan gestor
Es delega en la persona titular de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum la
gestió i el control de la present ajuda, així com la comprovació de l’execució i l’aprovació
correctes dels justificants de despeses i la resolució del pagament.

Huité. Procediment de concessió

El procediment de concessió de l’ajuda és el que preveu l’article 168.1.A de la Llei 1/2015,
de 6 de febrer, en relació amb l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i 65 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Nové. Obligacions de l’entitat beneficiària

L’entitat beneficiària d’aquesta subvenció queda obligada a:
a) Comunicar a l’òrgan gestor d’aquesta subvenció la concessió d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o
privats i concedits per a la mateixa finalitat prevista en la present resolució. Aquesta
comunicació s’ha d’efectuar tan prompte com es conega i, en tot cas, abans de justificar
l’aplicació donada als fons percebuts.
b) Sotmetre’s a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com
facilitar tota la informació requerida per l’òrgan gestor de la subvenció.
c) Complir les obligacions en matèria de publicitat activa, en aplicació de l’article 3 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la
Llei 1/2022, de 13 d’abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i el
Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 2 d’abril,
sense perjudici de les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i la resta de legislació aplicable.
d) Quedar en tot cas subjectes a les obligacions imposades per l’article 14 i concordants de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Així mateix, l’entitat assumeix els compromisos següents:

Acreditar davant de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum l’execució de les
actuacions objecte de subvenció, en els termes previstos en el resolc primer.

Facilitar a l’esmentada Direcció General les tasques de seguiment i control tècnic de les
actuacions.

Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb la subvenció concedida que els
requerisca la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així
com comunicar les incidències i les variacions que s’hi produïsquen.

Sotmetre’s i prestar col·laboració a les funcions de control financer que corresponen a la
Intervenció General de la Generalitat en relació amb la subvenció concedida.

Fer constar de manera explícita en la difusió i en la publicitat de les accions
subvencionades el suport de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball.


Aquestes mesures donaran compliment al que estableix l’apartat 4 de l’article 18 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, que estableix que les beneficiàries hauran de donar la
publicitat adequada del caràcter públic del finançament de les activitats objecte de la
subvenció.

Comunicar a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
per mitjà de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, la informació relativa a
convocatòries, organització d’actes, esdeveniments i qualsevol altra informació rellevant
corresponent a les activitats subvencionades, a fi de dotar-los de la difusió i la publicitat
adequades mitjançant els canals de què dispose la Conselleria.

Desé. Propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual de les dades, les conclusions i els resultats continguts en les
activitats objecte d’aquesta resolució serà de l’entitat beneficiària. No obstant això, la
Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, en l’exercici de les seues competències,
podrà usar-les o publicar-les íntegrament o en extracte.
D’acord amb el que estableix la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i l’article 4 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, l’òrgan gestor podrà verificar les dades manifestades per les
persones interessades amb la finalitat de comprovar que són exactes.

Onzé. Control i seguiment de les accions
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Alcoi s’haurà de sotmetre a les actuacions de
comprovació, verificació i control financer de l’activitat subvencionada que efectuen tant la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball com els òrgans i
les institucions competents de la Generalitat, de l’Administració general de l’Estat, així com
qualsevol òrgan de la Unió Europea i els seus representants autoritzats, per a la qual cosa
hauran de facilitar en tot moment la informació que se sol·licite en l’exercici d’aquestes
actuacions i, especialment, posar a disposició la totalitat de documents necessaris.
Donarà lloc a l’obertura d’expedient de revocació total o parcial de la subvenció concedida
amb obligació de reintegrament de les quantitats que haja lliurat quan concórreguen les
causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
El procediment de revocació total o parcial, porte o no implícit el reintegrament de
subvencions, s’iniciarà d’ofici en els termes de l’article 58 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Dotzé. Justificació de la subvenció

La justificació de les despeses es podrà efectuar fins al 2 de desembre de 2022 i serà
admissible la realització de justificacions parcials sempre que superen el 40 % de l’import
total de la subvenció.

La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels
objectius previstos es realitzarà per mitjà de la presentació d’un únic compte justificatiu
subscrit per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Alcoi, que contindrà la
documentació que a continuació s’esmenta, acompanyada de l’informe d’una persona
auditora de comptes inscrita com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes
dependents de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.


Tretzé. Informe d’auditoria
La persona auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu s’haurà
d’ajustar al que es disposa en l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova
la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de
comptes justificatius de subvencions, en l’àmbit del sector públic estatal, previstos en
l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
En els casos en què la beneficiària estiga obligada a sotmetre els seus comptes anuals a
l’auditoria d’una persona auditora d’acord amb la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de
comptes, la revisió del compte justificatiu la durà a terme la mateixa persona auditora. En
el supòsit que la beneficiària no estiga obligada a auditar els seus comptes anuals, la
designació de la persona auditora de comptes serà realitzada per aquesta.
La persona auditoria haurà d’emetre un informe en què detallarà les comprovacions
realitzades i farà constar tots els fets o les excepcions que puguen suposar un
incompliment, per part de la persona beneficiària, de la normativa aplicable o de les
condicions que s’imposen per a la percepció de la subvenció, i haurà de proporcionar la
informació amb suficient detall i precisió perquè l’òrgan gestor puga concloure sobre això.
L’informe haurà de contindre els aspectes i l’estructura que estableix l’article 7 de
l’esmentada Ordre EHA/1434/2007.

Catorzé. Comprovació i pagament de la subvenció
Els pagaments corresponents a les activitats realitzades s’hauran d’efectuar a favor de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Alcoi quan finalitzen aquestes, després de
la seua comprovació, per part dels serveis competents de la Conselleria, del compte
justificatiu acompanyat de l’informe de l’auditora, tant si es tracta de la justificació final com
si es tracta de justificacions parcials.
Quan es fan justificacions parcials, el pagament s’ha de fer en el mateix percentatge en què
s’haja produït la justificació.
En el cas que l’import justificat siga inferior a la subvenció que preveu aquesta resolució, o
es produïsca la concurrència amb altres ajudes que puguen superar el cost de les
actuacions, l’aportació de la Conselleria s’haurà de minorar en la quantia corresponent, i la
beneficiària, si és el cas, haurà de reintegrar les quantitats corresponents i els interessos de
demora des del moment del pagament de la subvenció.

Quinzé. Publicitat, informació i transparència
Les entitats beneficiàries de subvencions, en aplicació de l’article 3 de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 1/2022,
de 13 d’abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i de l’article 3 del
Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 2
d’abril (DOGV 8118, de 01.09.2017), hauran de complir les obligacions següents en matèria
de publicitat activa, sense perjudici de les obligacions establides en l’article 14 de l’LGS i
altra legislació aplicable:
En el cas de les entitats privades que perceben durant el període d’un any natural ajudes o
subvencions de les entitats recollides en l’article 3 de la llei en una quantia superior a 50.000
euros, o quan les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40 % del total
dels seus ingressos anuals, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros,
hauran de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II, del títol I de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

El Consell de Cambres es compromet al fet que el logotip de la Generalitat aparega de
manera rellevant en tota la publicitat, documentació i suports que es realitzen, amb
informació prèvia a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i a la Direcció
General de Promoció Institucional.

Setzé. Modificació de la subvenció
Quan concórreguen circumstàncies que alteren o dificulten el desenvolupament de l’objecte
de la present resolució l’entitat podrà sol·licitar, amb caràcter excepcional, modificacions
sobre aquesta.
Les sol·licituds de modificació hauran de fonamentar suficientment aquesta alteració o
dificultat i presentar-se davant de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum en el
moment en què sorgisca l’alteració o dificultat i, sempre, tres mesos abans del moment en
què finalitze el termini de justificació.
La persona titular de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, si és el cas, podrà dictar una resolució, que haurà de ser notificada en el termini
màxim de dos mesos comptats des de la presentació de la sol·licitud de modificació.
Aquesta resolució posarà fi a la via administrativa i, en contra, es podrà interposar un recurs
potestatiu de reposició davant de l’òrgan esmentat, en el termini d’un mes, o bé es podrà
impugnar directament davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en la forma
i dins del termini que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Transcorregut el termini màxim establit sense que s’haja dictat ni notificat la resolució
expressa, es procedirà d’acord amb l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Desseté. Incompliment, minoració, anul·lació i reintegrament
En els casos que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, les persones
beneficiàries hauran de reintegrar la totalitat o una part de la quantitat percebuda més els
interessos de demora corresponents. En aquests casos, es procedirà a la incoació de
l’expedient oportú que, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, serà resolt per la
persona titular de l’òrgan gestor de la subvenció.
El falsejament o l’ocultació de dades i documents que afecten substancialment la
concessió i entrega de fons públics donarà lloc a l’exigència de responsabilitats, tant en
l’ordre administratiu com en el jurisdiccional competent, amb la incoació d’un procediment
sancionador a càrrec de l’òrgan competent.
En el mateix sentit, es procedirà davant de qualsevol incompliment que puga constituir un
il·lícit administratiu, segons el que estableixen els articles 56 a 58 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre.
Així mateix, en el cas que la conducta puga ser constitutiva de delicte, es procedirà a passar
el tant de culpa a la jurisdicció competent i se suspendrà el procediment sancionador
mentre l’autoritat judicial no dicte una sentència ferma, tinga lloc el sobreseïment o
l’arxivament de les actuacions, o el Ministeri Fiscal execute la devolució de l’expedient.
La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball podrà fer tantes
inspeccions tècniques i administratives com es consideren necessàries a fi de conformar
la correcta execució de l’actuació subvencionada.
L’incompliment total o parcial dels indicadors o compromisos d’actuacions que preveu
aquesta resolució donarà lloc a la corresponent minoració proporcional en la proposta de
pagament de la subvenció.
Es reduirà proporcionalment la subvenció en cas que la justificació de les despeses
realitzades no arribe a la quantia concedida.
La presentació extemporània de la justificació, sense que s’haja sol·licitat una pròrroga
expressa i dins del termini, donarà lloc a la incoació d’un procediment per a deixar sense
efecte l’acte de concessió de la subvenció. En tot cas, es garantirà el dret d’audiència a la
persona interessada.


Dihuité. Tractament de dades de caràcter personal
L’acceptació de la present ajuda comportarà el tractament de les dades de caràcter
personal, facilitades per l’entitat, per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.
L’entitat haurà d’informar els tercers de les dades de caràcter personal que d’aquests es
faciliten i de la comunicació i el tractament d’aquestes dades per part d’aquesta Conselleria,
i haurà d’haver obtingut el corresponent consentiment per a aquest fi, si és el cas.
Així mateix, s’informa de:

Identitat del responsable del tractament: La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.

Finalitat del tractament i tractament/s afectat/s: atendre la preparació i l’execució
d’aquesta resolució i la tramitació de l’ajuda canalitzada mitjançant aquesta, segons el que
s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la seua
normativa de desplegament i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Drets de les persones:

Més informació de protecció de dades
https://labora.gva.es/documents/166000883/169069246/Texto+informació addicional.pdf/

Denové. Règim jurídic aplicable
Aquesta subvenció, a més de regir-se pel que disposa aquesta resolució, es regirà per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, i pel Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, excepte
en tot el que afecte els principis de publicitat i concurrència, així com pel que disposa la Llei
1/2015, de 6 de febrer, i les altres normes de dret administratiu que siguen aplicables.
Vinté. Verificació de dades
D’acord amb el que estableix la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i l’article 4 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, l’òrgan gestor podrà verificar les dades manifestades per les
persones interessades amb la finalitat de comprovar que són exactes.
La potestat de verificació inclou verificar la identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas,
del representant legal, i consultar les següents dades, que consten en la Base de dades
nacional de subvencions (BDNS): les subvencions i ajudes que li han sigut concedides,
incloses aquelles a les quals s’aplica la regla de minimis, i que la persona sol·licitant no està
inhabilitada per a percebre subvencions.

Vint-i-uné. Efectes
La present resolució produirà efectes a partir de l’endemà de ser notificada a l’entitat
beneficiària.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que
disposa l’article 114.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les persones interessades podrà
interposar els recursos corresponents.

3/10/2022

Comparte

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

También te puede interesar

Más visitados

¿Te podemos ayudar?

Llámanos al +34 965 54 91 00 o envíanos un email a camara@camaraalcoy.net
Si lo prefieres también puedes contactar con nosotros.

Suscríbete

Suscríbete a nuestra newsletter para estar al día de todas las novedades de la Cámara de comercio de Alcoy.

He leído y acepto la política de privacidad.
También te puede interesar